lang="en-US"> LEGAL INFORMATION - Wakacje Gąski Villa Amber Wczasy nad Morzem cały rok

Close up of wooden gavel at the computer keyboard

Dane rejestrowe firmy: 

visitmielno.de Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 2a

76-032 Mielno

NIP: 499-065-48-94

Użytkowanie

Strona internetowa oraz informacje na niej przedstawione mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie informacje przestawione na stronie nie stanową oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Dokładność informacji

Podejmujemy wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji i porad prezentowanych na stronie Villi Amber w chwili ich umieszczania. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia nieumyślnych bądź przypadkowych błędów.

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian i poprawek w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania o nich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej Villi Amber stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających niniejszą stronę.

Oferty i promocje

Villa Amber może od czasu do czas informować na niniejszej stronie internetowej o ofertach, promocjach lub konkursach, które będą podlegały ściśle określonym warunkom.

Odpowiedzialność  

Dokładamy wszelkich starań aby jak najdokładniej przedstawić nasz obiekt – jednak ze względu na ciągłą modernizację obiektu, dostosowywanie do wymogów klientów oraz obowiązujących przepisów wyposażenie poszczególnych pokoi może się różnić od pokoi przedstawionych na zdjęciach.

Villa Amber nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie czy wtórne szkody powstałe w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej (w tym utratę przychodu, utratę zysku, utratę prognozowanych oszczędności, dodatkowe bądź utracone wydatki, utratę prywatności czy utratę danych itp.) Wyłączenie z odpowiedzialności, o którym powyżej mowa, obejmuje również wirusy, pliki bądź programy mające na celu zakłócenie, ograniczenie lub zniszczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania, osprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacji, a także materiałów przekazywanych wraz ze stroną internetową.

Wooden gavel, golden scales of justice and books

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest VISITMIELNO.DE SP Z O. O. ul. Mielno Juliusza Słowackiego 2A 76-032

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : noclegigaski@gmail.com.
Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
Zobowiązania Hotres.pl

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Accounting

Company registration details: 

visitmielno.de Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 2a

76-032 Mielno

NIP: 499-065-48-94

Usage

Both the website and all information presented on it are of purely informative character. All information presented on the website is not an offer in terms of Civil Code regulations.

Accuracy of information

We do our best to provide accurate information and advice presented on the Villa Amber website at the time of their publication. Nevertheless, there is a possibility of involuntary or accidental errors.   

We reserve ourselves the right to introduce anytime changes and corrections without notice. We are not responsible for any inaccuracies or negligence included on the website, and all decisions that are taken based on information and opinions included on the Villa Amber website are the sole responsibility of persons visiting this website.  


 
Offers and special offers

The Villa Amber can from time to time inform on this website about offers, special offers and competitions that are subject to strictly defined conditions. 

Liability
We do our best to present our object in a most accurate way. However, due to the continuous modernization of the object, adaptation to customers’ requirements and the binding legal regulations, the actual equipment of individual rooms can differ from the equipment of rooms presented in the photos.  

The Villa Amber is not responsible for any direct, indirect or secondary damages arisen in connection with usage of this website (including loss of income, loss of profit, loss of expected savings, additional or lost expenditures, loss of privacy or loss of data, etc.). Exemption from the liability named above, includes also viruses, files or software aimed at disturbance, restriction or destruction of functionality of any software, hardware, or telecommunication appliances, as well as materials conveyed with this website. 

 

 Wooden gavel, golden scales of justice and books

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress